Przedmiot działania

Zakład będąc samorządowym zakładem budżetowym w rozumieniu ustawy o finansach publicznych jest zakładem użyteczności publicznej, którego celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy Stawiski poprzez świadczenie usług powszechnie dostępnych.

Przedmiotem działania Zakładu jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy Stawiski w zakresie:

1) Zarządzania komunalnymi mieszkalnymi będącymi własnością Gminy,

  1. administrowanie lokalami mieszkalnymi będącymi własnością Gminy,
  2. wykonywanie bieżących napraw i remontów w ramach środków pochodzących z czynszów i dotacji.

2) Gospodarki wodno-ściekowej poprzez:

  1. pobór i dostarczanie wody do użytkowników,
  2. prowadzenie bieżących prac remontowych i konserwacyjnych,
  3. pobieranie opłat za dostawę wody,
  4. bieżący nadzór nad funkcjonowaniem sieci wodociągowej oraz przynależnych do niej urządzeń,
  5. bieżące konserwacje i naprawy urządzeń oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej,
  6. pobieranie opłat za odebrane ścieki,
  7. świadczenie usług w zakresie odbioru nieczystości płynnych z osadników ( szamb).