Jak przyłączyć się do sieci wod-kan

KROK 1

Jeżeli chcą Państwo otrzymać informację czy jest możliwość podłączenia danej działki do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej należy wypełnić wniosek o przyłączenie do sieci wod-kan, który znajduje się w siedzibie naszego Zakładu lub w zakładce WNIOSKI, do wniosku należy dołączyć aktualną mapę sytuacyjno- wysokościową. Wypełniony wniosek z mapką należy złożyć w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  w Stawiskach.

Opinie należy odebrać osobiście, która  jest wydawana w przeciągu 30 dni od dnia wpłynięcia do ZGKiM .

Opinia na temat możliwości włączenia się do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej jest wydawana bezpłatnie.

Pozytywna opinia jest wystarczającym dokumentem w procedurze uzyskania decyzji pozwolenia na budowę obiektów budowlanych.

KROK 2

Wykonanie przyłączy wod-kan wymaga uzyskania warunków technicznych na jakich zasadach możliwe jest podłączenie posesji do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.

W celu uzyskania warunków technicznych należy wypełnić wniosek o przyłączenie do sieci wod-kan, który znajduje się w siedzibie naszego Zakładu lub w zakładce WNIOSKI, do wniosku należy dołączyć aktualną mapę sytuacyjno- wysokościową oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości.

Warunki techniczne należy odebrać osobiście, które  są wydawane w przeciągu 30 dni od dnia wpłynięcia do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  w Stawiskach.

Warunki techniczne na temat możliwości włączenia się do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej są wydawane bezpłatnie.

Pozytywne warunki są dokumentem umożliwiającym wykonanie przedmiotowych przyłączy.

KROK 3

Przed wykonaniem przyłącza dokonać zgłoszenia telefonicznego pod nr tel. 86 278 57 11 do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  w Stawiskach, że w danej lokalizacji będzie wykonywane przyłącze.

KROK 4

Zgłosić telefonicznie (86 278 57 11) do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  w Stawiskach przyłącze do odbioru w stanie odkrytym.

 

KROK 5

Po odbiorze przyłącza należy wykonać inwentaryzacją powykonawczą wybudowanego przyłącza.

KROK 6

Z wykonaną inwentaryzacją powykonawczą przyłącza należy zgłosić się do siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  w Stawiskach celem podpisania umowy na dostawę wody i odbiór nieczystości płynnych.

KROK 7

Po dokonaniu w/w czynności można korzystać z dostaw z wody lub odprowadzać nieczystości płynne zgodnie z podpisaną umową.